Příznivé ceny

Příznivé ceny

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Věrnostní program

Věrnostní program

 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v e-shopu na https://www.lanexeshop.cz/cs/ jehož provozovatelem je LANEX a.s., se sídlem Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, IČ 03327761, DIČ CZ03327761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10690, tel.: 553751302, e-mail: prodejna@lanex.cz (dále jen "Prodávající").

Vyplnění, zpracování a storno objednávky

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje závaznost objednávky. O přijetí objednávky bude Kupující informován potvrzovacím e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím.

Odesláním objednávky Kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Pokud objednané zboží není v době objednání skladem, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Kupující oprávněn do 24 hodin od zaslání takové informace Prodávajícím odstoupit od kupní smlouvy ještě před počátkem běhu lhůty k odstoupení buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Při odstoupení od smlouvy poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis zboží, kterého se odstoupení týká. Pokud Kupující od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě neodstoupí, má Prodávající za to, že Kupující zboží odebere ihned po naskladnění. O naskladnění zboží bude Kupující informován prostřednictvím emailu.

V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující může objednávku stornovat do 8 hodin od přijetí potvrzovacího mailu bez udání důvodu. Po této době lze provést storno pouze tehdy, pokud Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání zboží. Pokud dojde k stornování potvrzené objednávky po udané časové lhůtě, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. doprava v případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku, atp.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech

Zboží je vyprodáno v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob, zboží bylo odcizeno nebo poškozeno, již se nevyrábí nebo nedodává a Prodávající jej není objektivně schopen dodat ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a Kupující změnu ceny neakceptuje. Prodávající může odstoupit od smlouvy i v případě, že dojde k zjevnému chybnému ocenění zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na , pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu příslušná částka zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 pracovních dní.

Ceny za zboží a způsob platby a dopravy

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno, případně než je Kupujícímu dodáno, bylo-li zaplaceno před dodáním. Prodávající nabízí několik druhů dopravy a platby.  Ceny a podmínky dopravy zboží jsou blíže vymezeny zde https://www.lanexeshop.cz/cs/zpusob-dopravy/a-62/. Způsoby platby pak naleznete zde https://www.lanexeshop.cz/cs/zpusob-platby/a-61/.

Dodací podmínky

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má Prodávající na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 3-7 pracovních dnů. Pokud nebude moci Prodávající tuto lhůtu dodržet, bude o tom Kupujícího před vypršením této lhůty písemně /e-mailem/ informovat.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající /pokud se s Kupujícím nedohodl jinak/ Zásilka, která je doručovaná na fakturační adresu, obsahuje daňový doklad. V případě, že je zboží doručováno na jinou než fakturační adresu, zásilka obsahuje dodací list a faktura je zaslána poštou na fakturační adresu. Nestandardní postup lze individuálně domluvit.

Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice.

Vady zboží, jejich uplatňování a záruka za jakost

Prodávající odpovídá za vady zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho předání Prodávajícím k přepravě.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od tohoto převzetí. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného zboží a rovněž číslo dodacího listu, na kterém bylo dodání tohoto zboží potvrzeno.

Práva vyplývající z vad zboží nemohou být Kupujícímu přiznána, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil:

 • zjevné vady při převzetí zboží,
 • vady při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
 • vady skryté, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 2 let od okamžiku dodání zboží Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v návodu k použití daného zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.

Pokud vada zakládá podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na:

 • dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží;
 • na opravu vady na zboží;
 • na přiměřenou slevu;
 • na odstoupení od smlouvy.

Kupující při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté, sdělí Prodávajícímu, jakou možnost reklamace si zvolil. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Pokud se vada ukáže jako neopravitelná a oznámí-li to Prodávající Kupujícímu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Pokud je vada na zboží nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud je v rámci reklamace Kupujícímu zasláno nové adekvátní zboží, běží tomuto zboží nová záruční doba. V případě, že již není možné zboží nahradit, může se Kupující rozhodnout, zda odstupuje od Kupní smlouvy s následným vrácením peněz, nebo bude požadovat jiné zboží ve stejné hodnotě. Stejně tak, pokud se na zboží objeví 2 x stejná vada, kterou Kupující postupně reklamoval.

Pokud byla reklamace neoprávněná (tj. kupující věděl, případně měl nebo mohl vědět, že se nejedná o záruční vadu, např. závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.

Reklamační protokol přiložte prosím k zasílanému zboží.

Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací

LANEX a. s.
Podniková prodejna Bolatice
Hlučínská 96/1
Bolatice
747 23

Kontaktní osoba
Sára Brunerová
E-mail: sara.brunerova@lanex.cz

Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz , http://adr.coi.cz/cs

Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující může využít formulář určený k odstoupení od smlouvy. Kupující uvede číslo faktury a datum nákupu.

Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení zde: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

Kupující na své náklady pošle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět na adresu sídla Prodávajícího a to za následujících podmínek:

 • Zboží by mělo být v původním a nepoškozeném obalu. Prodávající přijme zboží i bez původního obalu nebo s obalem poškozeným, vždy však v takovém, který zabrání poškození zboží.
 • Zboží by nemělo být použité. Bude-li zboží opotřebováno v důsledku jeho používání v míře vyšší, než je nezbytné k provedení jeho náležité kontroly, seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, má Prodávající nárok na náklady vynaložené v souvislosti s uvedením zboží do původního stavu nebo nárok na nahrazení snížené hodnoty takového zboží.
 • Zboží musí být nepoškozené.
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud není zboží vráceno ve stavu, který vypovídá o používání zboží pouze v míře nezbytné k provedení jeho náležité kontroly, seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu ve výši, v jaké se snížila hodnota zboží v důsledku jeho nadměrného používání. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě ke Kupujícímu.

Kupující nebude posílat zboží zpět na dobírku. Zboží na dobírku nebude Prodávajícím vyzvednuto.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Prodávající zašle peníze za zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) převodem na účet Kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy. V případě nedodání kompletního zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy, zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět nebo bude uschováno v sídle Prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý započatý den uschování.

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost LANEX a.s., se sídlem na adrese Hlučínská 96/1, Bolatice, PSČ: 747 23, IČO: 033 27 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10690 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
  • Zakoupené zboží, datum
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za následujícími účely:
  • identifikace smluvních stran;
  • vyřízení objednávky a plnění smlouvy; a
  • evidence objednávek, resp. uzavřených smluv;
  • případné budoucí uplatnění a obrana práv a povinností smluvních stran.
 3. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 4. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují subjekty, jejichž služby jsou nezbytné pro dosažení některého z účelů uvedených výše. Takovými subjekty jsou: (i) dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, (ii) poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, (iii) poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
  • Poskytovatel softwaru ARSY line, s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 5. Na emailovou adresu vám poté, co se stanete zákazníky Správce, budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Pokud odhlásíte odběr obchodních sdělení, Vaše emailová adresa nebude dále za tímto účelem Správcem zpracovávána.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně své obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách https://www.lanexeshop.cz/

Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 27. 6. 2022

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů