Příznivé ceny

Příznivé ceny

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Věrnostní program

Věrnostní program

 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup Zboží v e-shopu na https://www.lanexeshop.cz/cs/ („dále jen „Obchodní podmínky“ a „Internetový obchod“), jehož provozovatelem je LANEX a.s., se sídlem Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice, IČ 03327761, DIČ CZ03327761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10690, tel.: 553751302, e-mail: prodejna@lanex.cz (dále jen "Prodávající"). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, nedohodnou-li se strany na odchylné úpravě („Kupní smlouva“).

Vyplnění, zpracování a storno objednávky

 • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) („Zboží“) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").
 • Všechny nabídky Zboží Prodávajícího v Internetovém obchodu jsou určeny jak pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“ a „Spotřebitel“), tak pro podnikatele ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku a řídí se výhradně těmito Obchodními podmínkami, pokud odchylná ujednání ve Smlouvě nestanoví jinak.
 • Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu potvrzuje závaznost objednávky a zavazuje se k platbě ceny Zboží. Objednávku je možné kdykoli během objednání upravit. Vždy před potvrzením objednávky je možné zobrazit košík. Rovněž je možné opravit chyby vzniklé při zadávání dat, a to před odesláním objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 • O přijetí objednávky bude Kupující informován potvrzovacím e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Toto automatické e-mailová potvrzení přijetí objednávky nicméně nepředstavuje uzavření smlouvy, pouze informaci o tom, že ji Prodávající obdržel. Kupní smlouva vzniká zasláním písemného potvrzení objednávky Kupujícího ze strany Prodávajícího. Za písemnou formu se dle těchto Obchodních podmínek považuje též automatické potvrzení generované na straně Prodávajícího, z něhož je zřejmé, že se vztahuje k dané objednávce..
 • Okamžikem uzavření Kupní smlouvy vzniká Kupujícímu závazek zaplatit cenu Zboží.
 • Odesláním objednávky Kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Je-li Kupující Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, neuplatní se na něj žádné zvláštní podmínky mimo tyto Obchodní podmínky. 
 • Obchodní podmínky Kupujícího platí pouze tehdy, pokud s nimi Prodávající vysloví písemný a výslovný souhlas. Vznesené výhrady, dodatky nebo odchylky od těchto Obchodních podmínek platí pouze v případě, kdy s nimi Prodávající vysloví písemný souhlas a jsou závazné pouze pro danou Kupní smlouvu.
 • Uvádění Zboží Prodávajícím na Internetovém obchodě Prodávajícího je vždy nezávazné a nepředstavuje nabídku v rámci kontraktačního procesu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Pokud objednané Zboží není v době objednání skladem, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Kupující oprávněn do 24 hodin od zaslání takové informace Prodávajícím vzít svou objednávku zpět ještě před počátkem běhu lhůty k odstoupení buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. V takovém případě k uzavření smlouvy nedojde. Při zpětvzetí objednávky poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis Zboží, kterého se odstoupení týká. Pokud Kupující ve výše uvedené lhůtě nezašle Prodávajícímu zpětvzetí objednávky, má Prodávající za to, že Kupující Zboží odebere ihned po naskladnění. O naskladnění Zboží bude Kupující informován prostřednictvím emailu.
 • V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • V Internetovém obchodě si můžete zřídit uživatelský účet („Uživatelský účet“). Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zabezpečení těchto přístupových údajů je odpovědností Kupujícího. Za zneužití nenese Prodávající žádnou odpovědnost. Uživatelský účet je osobní a Kupující není oprávněn umožnit jeho využívání třetími osobami. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Prodávající si vyhrazuje právo Uživatelský účet zrušit, a to mimo jiné v případě, když jej Kupující více než 12 měsíců nevyužívá.
 • Kupující může objednávku stornovat do 8 hodin od přijetí potvrzovacího mailu bez udání důvodu. Po této době lze provést storno pouze tehdy, pokud Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání Zboží. Pokud dojde k stornování potvrzené objednávky po udané časové lhůtě, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, zejména v případě nákupu Zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním Zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. doprava v případě nevyzvednutí Zboží zaslaného na dobírku atp. Je-li Kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, nejsou tímto článkem Obchodních podmínek dotčena jeho práva podle § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části v těchto případech:
 • Zboží je vyprodáno v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob, Zboží bylo odcizeno nebo poškozeno, již se nevyrábí nebo nedodává a Prodávající jej není objektivně schopen dodat ve lhůtě přiměřené okolnostem nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele Zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a Kupující změnu ceny neakceptuje. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy i v případě, že dojde k zjevnému chybnému ocenění Zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na Internetovém obchodu, pokud nebude u daného Zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu příslušná částka zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 pracovních dní.
 • V případě, že Kupující poruší tyto Obchodní podmínky nebo ujednání v Kupní smlouvě, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Prodávající může od Kupní smlouvy odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co z chování Kupujícího nepochybně vyplyne, že Kupující poruší Kupní smlouvu podstatným způsobem, a Kupující nedá na výzvu Prodávajícího přiměřenou jistotu. Smluvní strany jsou v případě odstoupení povinny vydat si již poskytnutá plnění. Odstoupením od Kupní smlouvy nezaniká právo na uhrazení smluvních pokut a na náhradu škody.

Ceny za Zboží a způsob platby a dopravy

 • Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.. Prodávající nabízí několik druhů dopravy a platby. Ceny a podmínky dopravy Zboží jsou blíže vymezeny zde https://www.lanexeshop.cz/cs/zpusob-dopravy/a-62/. Způsoby platby pak naleznete zde https://www.lanexeshop.cz/cs/zpusob-platby/a-61/.
 • Vlastnické právo ke Zboží přejde na Kupujícího po uhrazení celé ceny Zboží.
 • U dodávek na dobírku je vedle ceny účtováno doběrečné ve výši dle sazebníku dopravce. Je-li Kupující Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, budou náklady na dobírku vyčísleny v Internetovém obchodě.
 • Prodávající vystaví ke každé dodávce řádný daňový doklad (fakturu). Právo na fakturaci vzniká Prodávajícímu dnem předání Zboží Kupujícímu nebo prvnímu dopravci nebo v den, kdy Kupující byl povinen Zboží převzít, nebude-li Zboží hrazeno před jeho odesláním. Prodávající si vyhrazuje právo vystavit daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě.
 • Splatnost daňového dokladu (faktury) je vyznačena na daňovém dokladu (faktuře) a je většinou 7 dní. Celá fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího u jeho banky k jeho volné dispozici. Platba na účet Prodávajícího musí být kvůli identifikaci označena variabilním symbolem, kterým je číslo vystavené objednávky nebo faktury.
 • V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle obecných předpisů.
 • V případě prodlení Kupujícího s úhradou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu uhradí Kupující do pěti (5) dnů od vyzvání Prodávajícím k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti kryté smluvní pokutou.
 • Zaplacení kupní ceny není Kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat. Kupující není oprávněn uplatnit zadržovací právo ke Zboží.
 • Ještě před předáním Zboží může Prodávající požadovat Zálohu, a to vystavením zálohové faktury až do výše 100 % ceny Zboží. Do doby uhrazení Zálohy není Prodávající v prodlení s žádným plněním, lhůta pro splnění povinností neběží. Uhrazená Záloha bude následně započtena oproti faktuře. Octne-li se Kupující v prodlení s úhradou Zálohy či jakékoliv její části, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Případné slevy z Ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Dodací podmínky

 • Termín dodání je závislý na druhu objednaného Zboží. U Zboží běžně dostupného a Zboží, které má Prodávající na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 3-7 pracovních dnů od zaplacení, v případě Zboží hrazeného na dobírku do 3-7 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pokud nebude moci Prodávající tuto lhůtu dodržet, bude o tom Kupujícího před vypršením této lhůty písemně /e-mailem/ informovat.
 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání Zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající /pokud se s Kupujícím nedohodl jinak/ Zásilka, která je doručovaná na fakturační adresu, obsahuje daňový doklad. V případě, že je Zboží doručováno na jinou než fakturační adresu, je možné domluvit, že zásilka obsahuje dodací list a faktura je zaslána poštou na fakturační adresu. Jiný postup lze individuálně domluvit.
 • Způsob balení Zboží určuje Prodávající tak, aby odpovídalo běžnému standardu balení příslušného Zboží Prodávajícím.
 • Zboží je Prodávajícím dodáváno Kupujícímu na místo určení v České republice dle dodací podmínky CPT (Incoterms 2020).
 • Rozvoz Zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice. Místem dodání může být pouze místo v České republice.
 • Termín dodání se považuje za dodržený, pokud bylo ve lhůtě Zboží připraveno k přepravě. Termíny dodávek bude Prodávající povinen dodržet a dodávky uskutečnit pouze v případě, že Kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny za Zboží nebo nemá vůči Prodávajícímu dluh po lhůtě splatnosti. V případě prodlení s platbou, může být termín jednotlivých dodávek přiměřeně prodloužen.
 • Dodání Zboží dle objednávky po částech je povoleno. V takovém případě je Prodávající oprávněn vystavit fakturu na tu část Zboží, která již byla dodána, bez ohledu na dodání zbylé části Zboží. Prodávající je rovněž oprávněn Zboží doručit před předpokládanou dobou doručení Zboží.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit potvrzenou dodací lhůtu v případě, že se vyskytnou skutečnosti či události, které Prodávající nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, změnit či odvrátit, a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky, jako jsou např. válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, zpoždění z důvodů na straně dodavatelů Prodávajícího, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události mající charakter vyšší moci. Toto ustanovení platí rovněž pro nepředvídatelné události, které mohou mít dopad na subdodavatele a za které nebudou Prodávající ani subdodavatel odpovědni.
 • Smluvní strany vylučují odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou prodlením v dodávce Zboží, pokud toto prodlení bylo zapříčiněno z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc se tímto výslovně považuje mimo jiné také výskyt koronaviru COVID-19 a jeho dopady na činnost Prodávajícího nebo třetích stran, které mají vliv na realizaci dodávky Zboží, zejména vyšší absence zaměstnanců nebo spolupracovníků Prodávajícího, omezení v činnosti subdodavatelů (např. dopravci nebo jiní subdodavatelé), restriktivní opatření zavedená za účelem zamezení šíření koronaviru veřejnými orgány nebo soukromými osobami apod.
 • Jestliže bude dodávka Zboží odložena na žádost Kupujícího, nebo jestliže Kupující neposkytne řádnou součinnost při převzetí Zboží, nebo z jiných důvodů na straně Kupujícího, má Prodávající právo účtovat Kupujícímu náklady na uskladnění, nejméně však 1 % z hodnoty, tj. ceny neodebraného Zboží za každý započatý kalendářní měsíc, náklady náhradní dopravy a náklady spojené s náhradní manipulací se Zbožím. Prodávající je v takovém případě rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Vady Zboží, jejich uplatňování a záruka za jakost

 • Prodávající odpovídá za vady Zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho předání Prodávajícím k přepravě, v případě osobního odběru v době, kdy převezme Zboží od Prodávajícího či kdy mu bylo umožněno se Zbožím nakládat v souladu s Kupní smlouvou. Pokud však Kupující neposkytne Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost anebo Zboží nepřevezme, ačkoli byl povinen tak učinit, přechází na něj nebezpečí škody ve chvíli, kdy Prodávající Zboží v souladu se Smlouvou dodal a/ nebo mu umožnil s ním nakládat.
 • Kupující je povinen prohlédnout Zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od tohoto převzetí. Pokud zjistí, že Zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámit Prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného Zboží a rovněž číslo dodacího listu, na kterém bylo dodání tohoto Zboží potvrzeno. Pokud Kupující nesplní tuto prevenční povinnost, neodpovídá Prodávající za případnou škodu, která by Kupujícímu vznikla pozdějším zjištěním vad zboží.
 • Práva vyplývající z vad Zboží nemohou být Kupujícímu přiznána, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil:
 • zjevné vady při převzetí Zboží,
 • vady při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
 • vady skryté, nejpozději však do uplynutí záruční doby.
 • Prodávající poskytuje na prodávané Zboží záruku za jakost, a to v trvání 1 rok od okamžiku dodání Zboží Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v návodu k použití daného Zboží. Po tuto dobu bude Zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího vnějšími událostmi (zejména nesprávným zacházením, neodbornou a nesprávnou manipulací či skladováním, modifikací či zpracováním) a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení Zboží.
 • Pokud vada zakládá podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na:
 • dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží;
 • na opravu vady na Zboží;
 • na přiměřenou slevu;
 • na odstoupení od smlouvy.
 • Kupující při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté, sdělí Prodávajícímu, jakou možnost reklamace si zvolil. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Pokud se vada ukáže jako neopravitelná a oznámí-li to Prodávající Kupujícímu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • Pokud je vada na Zboží nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Pokud je v rámci reklamace Kupujícímu zasláno nové adekvátní Zboží, neběží tomuto Zboží nová záruční doba. V případě, že již není možné Zboží nahradit, může se Kupující rozhodnout, zda odstupuje od Kupní smlouvy s následným vrácením peněz, nebo bude požadovat jiné Zboží ve stejné hodnotě. Stejně tak, pokud se na Zboží objeví 2 x stejná vada, kterou Kupující postupně reklamoval.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (tj. kupující věděl, případně měl nebo mohl vědět, že se nejedná o záruční vadu, např. závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude Zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.
 • Je-li Kupující Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, nemají ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek vliv na práva přiznaná Občanským zákoníkem.
 • Reklamační protokol přiložte prosím k zasílanému Zboží.
 • Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací:
 • LANEX a. s.
 • Podniková prodejna Bolatice
 • Hlučínská 96/1
 • 747 23 Bolatice
 • Kontaktní osoba - Sára Brunerová
 • E-mail: sara.brunerova@lanex.cz
 • Pro určení kvalitativních vad (vad jakosti) je rozhodující, zda má Zboží vlastnosti sjednané Kupní smlouvou, tzn., zda odpovídá normám a technickým parametrům, které jsou uvedeny u specifikace Zboží, resp. v platných technických listech výrobce a jsou specifikovány pro jednotlivé položky.
 • Za účelem rozhodnutí o reklamaci je Prodávající oprávněn reklamované Zboží prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou. V případě nutnosti odborného znaleckého posouzení reklamace (státní zkušebna, výrobce), se po dohodě se spotřebitelem lhůta k vyjádření k reklamaci prodlužuje o třicet (30) dnů nebo o dobu delší, je-li to nezbytné k obdržení výsledků znaleckého posouzení.
 • Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou, náleží výlučné Prodávajícímu. V případě, že by odstranění vady bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, je Prodávající oprávněn vadu posoudit jako neodstranitelnou.
 • Je-li Kupující Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, nemají ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek vliv na práva přiznaná Občanským zákoníkem, zejm. práva ve vztahu k volbě práva z vadného plnění podle Občanského zákoníku.

Řešení sporů se Spotřebiteli

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz , http://adr.coi.cz/cs
 • Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
 • Kupující Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí Zboží bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Kupující může využít formulář určený k odstoupení od smlouvy. Kupující uvede číslo faktury a datum nákupu.
 • Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení zde: Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Kupující Spotřebitel na své náklady pošle Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zpět na adresu sídla Prodávajícího a to za následujících podmínek:
 • Zboží by mělo být v původním a nepoškozeném obalu. Prodávající přijme Zboží i bez původního obalu nebo s obalem poškozeným, vždy však v takovém, který zabrání poškození Zboží.
 • Zboží by nemělo být použité. Bude-li Zboží opotřebováno v důsledku jeho používání v míře vyšší, než je nezbytné k provedení jeho náležité kontroly, seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, má Prodávající nárok na náklady vynaložené v souvislosti s uvedením Zboží do původního stavu nebo nárok na nahrazení snížené hodnoty takového Zboží.
 • Zboží musí být nepoškozené.
 • Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi.
 • Ustanovení zákona o odstoupení od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy do 14 dní musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud není Zboží vráceno ve stavu, který vypovídá o používání Zboží pouze v míře nezbytné k provedení jeho náležité kontroly, seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, musí Kupující Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu ve výši, v jaké se snížila hodnota Zboží v důsledku jeho nadměrného používání. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
 • Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží prodávajícímu odeslal.
 • Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození Zboží na cestě ke Kupujícímu Spotřebiteli.
 • Kupující Spotřebitel nebude posílat Zboží zpět na dobírku. Zboží na dobírku nebude Prodávajícím vyzvednuto.
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží Prodávající zašle peníze za Zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Kupujícím Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený prodávajícím) převodem na účet Kupujícího Spotřebitele, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od smlouvy. V případě nedodání kompletního Zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného Zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy, Zboží bude vráceno na náklady Kupujícího Spotřebitele zpět nebo bude uschováno v sídle Prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny Zboží za každý započatý den uschování.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Společnost LANEX a.s., se sídlem na adrese Hlučínská 96/1, Bolatice, PSČ: 747 23, IČO: 033 27 761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10690 (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Zakoupené Zboží, datum
 • Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za následujícími účely:
 • identifikace smluvních stran;
 • vyřízení objednávky a plnění smlouvy; a
 • evidence objednávek, resp. uzavřených smluv;
 • případné budoucí uplatnění a obrana práv a povinností smluvních stran.
 • Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedenými účely po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 • Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují subjekty, jejichž služby jsou nezbytné pro dosažení některého z účelů uvedených výše. Takovými subjekty jsou: (i) dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží, (ii) poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, (iii) poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
 • Poskytovatel softwaru ARSY line, s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Na emailovou adresu vám poté, co se stanete zákazníky Správce, budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného Zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Pokud odhlásíte odběr obchodních sdělení, Vaše emailová adresa nebude dále za tímto účelem Správcem zpracovávána.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.

 Zvláštní ustanovení pro spotřebitelské smlouvy:

 • Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek, společně s čl. 5 a 6 se použijí na Kupní smlouvy, které Prodávající uzavírá s Kupujícím, který je Spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku a na závazky z nich vzniklé.
 • Na Kupujícího Spotřebitele se neuplatní ta ustanovení Obchodních podmínek, která jsou ve smyslu § 1813 a násl. Občanského zákoníku ve vztahu se spotřebiteli zakázána. Ve vztahu k Obchodním podmínkám se dále neuplatní na Kupujícího Spotřebitele zejména tato ustanovení Obchodních podmínek: článek 2.6 až 2.7, 9.6 až 9.8.
 • Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení Prodávajícího vůči Kupujícímu byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.
 • Kupující se na Prodávajícího může obrátit zejména na adrese sídla, popř. na telefonní číslo +420 553 751 302 či emailovou adresu prodejna@lanex.cz.
 • Kupní smlouva bude u Prodávajícího uložena v elektronické podobě, a to po dobu vyžadovanou právními předpisy. Pro přístup ke Kupní smlouvě může Kupující využít žádosti zaslané na emailovou adresu prodejna@lanex.cz.
 • Prodávající se neřídí žádným zvláštním etickým kodexem.

Závěrečná ustanovení

 • Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně své obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách https://www.lanexeshop.cz/.
 • Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, s výjimkou jeho norem mezinárodního práva soukromého. Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi Zboží (CISG) se nepoužije. Ustanovení Kupní smlouvy mají přednost před těmito Obchodními podmínkami, upravují-li některé podmínky odchylně od těchto Obchodních podmínek. Neaplikovatelnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek z důvodu odchylného ujednání v Kupní smlouvě nemá za následek neaplikovatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 • Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Pro případ sporu smluvní strany sjednávají místní příslušnost soudu dle místa sídla Prodávajícího. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Prodávající je oprávněn kdykoliv postoupit veškeré své pohledávky vůči Kupujícímu, které jsou po splatnosti, nebo jen jejich část, třetí osobě. Kupující je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Prodávajícímu pouze s jeho výslovným písemným souhlasem. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky z Kupní smlouva nebo z jiného titulu za Kupujícím oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě Kupní smlouvy Kupující. Kupující je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky oproti pohledávkám, které má vůči němu na základě Kupní smlouvy Prodávající, pouze s výslovným písemným souhlasem Prodávajícího. V případě, že bude Kupujícím dodané Zboží dále vyváženo, neodpovídá Prodávající za škodu, která Kupujícímu vznikne v souvislosti s nedodržením právních předpisů státu, do kterého je Kupujícím Zboží exportováno.
 • Kupující bere na vědomí, že mu Prodávající po uzavření Kupní smlouvy může zasílat newsletter, a to v souladu s právními předpisy.
 • Prodávající neodpovídá za ušlý zisk. Pokud je Prodávající povinen hradit skutečnou škodu, je tato náhrada škody omezena na pro Prodávajícího v době uzavření Kupní smlouvy předvídatelné škody. Maximální výše náhrady škody Prodávajícím Kupujícímu je v případě odpovědnosti za škodu způsobenou prodlením Prodávajícího s dodáním Zboží omezena na 1 % z ceny opožděně dodaného Zboží za každý celý kalendářní týden prodlení, s tím že nemůže překročit maximální výši 10 % z ceny opožděně dodaného Zboží.
 • V případě povinnosti nahradit škodu způsobenou jiným porušením Kupní smlouvy Prodávajícím, než je prodlení s dodávkou, je výše náhrady škody omezena 10 % z ceny Zboží, kterého se porušení Kupní smlouvy Prodávajícím týká.
 • Prodávající neodpovídá za žádné škody, či prodlení s plněním a nároků z nich plynoucích způsobené vyšší mocí, tj. zejména neobvyklými povětrnostními podmínkami, neobvyklými dopravními problémy, stávkami apod., tj. stavy, jejichž průběh nemohl Prodávající svou činností účinně ovlivnit.
 • Svým souhlasem s těmito Obchodními podmínkami Kupující výslovně souhlasí s omezením práva na náhradu škody dle Obchodních podmínek.
 • Tyto Obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného Zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným, nebude tím platnost ostatních ustanovení dotčena.
 • Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Při nákupu Zboží je povinností Kupujícího poskytnout Prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace, které poskytl Kupující Prodávajícímu při objednání Zboží budou považovány za správné a pravdivé.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 01. 05. 2023.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů