Příznivé ceny

Příznivé ceny

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Doprava v ČR zdarma nad 2 000,-

Věrnostní program

Věrnostní program

  • Úvod
  • Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Vady zboží, jejich uplatňování a záruka za jakost

Prodávající odpovídá za vady zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho předání Prodávajícím k přepravě.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od tohoto převzetí. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného zboží a rovněž číslo dodacího listu, na kterém bylo dodání tohoto zboží potvrzeno.

Práva vyplývající z vad zboží nemohou být Kupujícímu přiznána, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil:

  • zjevné vady při převzetí zboží,
  • vady při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
  • vady skryté, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 2 let od okamžiku dodání zboží Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v návodu k použití daného zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.

Pokud vada zakládá podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo na:

  • dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží;
  • na opravu vady na zboží;
  • na přiměřenou slevu;
  • na odstoupení od smlouvy.

Kupující při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté, sdělí Prodávajícímu, jakou možnost reklamace si zvolil. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Pokud se vada ukáže jako neopravitelná a oznámí-li to Prodávající Kupujícímu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Pokud je vada na zboží nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud je v rámci reklamace Kupujícímu zasláno nové adekvátní zboží, neběží tomuto zboží nová záruční doba. V případě, že již není možné zboží nahradit, může se Kupující rozhodnout, zda odstupuje od Kupní smlouvy s následným vrácením peněz, nebo bude požadovat jiné zboží ve stejné hodnotě. Stejně tak, pokud se na zboží objeví 2 x stejná vada, kterou Kupující postupně reklamoval.

Pokud byla reklamace neoprávněná (tj. kupující věděl, případně měl nebo mohl vědět, že se nejedná o záruční vadu, např. závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.

Reklamacni-protokol.pdf přiložte prosím k zasílanému zboží.

Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací

LANEX a. s.
Podniková prodejna Bolatice
Hlučínská 96/1
Bolatice
747 23

Kontaktní osoba
Sára Brunerová
E-mail: sara.brunerova@lanex.cz

Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz , http://adr.coi.cz/cs

Spotřebitel se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů